Get token tại trang này có thể xảy ra CHECKPOINT hoặc thông báo MẬT KHẨU SAI. Để tránh checkpoint 100%, hãy get token tại đây
  Khi sử dụng Token, nếu Token dễ die trong quá trình sử dụng thì bạn có thể dùng chức năng Fix die token tại đây để có được trải nghiệm tốt nhất với Token FB

Get Token Full Quyền